Органи управління

Органами управління кредитної спілки є:

- загальні збори членів кредитної спілки

- спостережна рада

- правління

- кредитний комітет

- ревізійна комісія. 

 

Загальні збори членів кредитної спілки є вищим органом управління та можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності кредитної спілки. Загальні збори скликаються спостережною радою не рідше ніж один раз на рік, але не пізніше, ніж до 1 червня наступного року за звітним.

 

Спостережна рада кредитної спілки представляє інтереси членів кредитної спілки в період між загальними зборами.

Спостережна рада кредитної спілки підзвітна загальним зборам членів кредитної спілки в межах компетенції, визначеної Законом України «Про кредитні спілки» та Статутом кредитної спілки, контролює й регулює діяльність правління та кредитного комітету.

 

Голова Спостережної ради – Поляк Петро Петрович

Секретар Спостережної ради -  Лисак Тетяна Петрівна

Заступник голови спостережної ради - Поляк Марія Володимирівна

Члени Спостережної ради:

Венерський Олександр Сергійович

Міцней Світлана Іванівна

 

Правління кредитної спілки є виконавчим органом, який здійснює керівництво її поточною діяльністю; складається з осіб, які знаходяться в трудових відносинах із спілкою. Правління вирішує всі питання діяльності кредитної спілки, крім тих, що належать до компетенції загальних зборів, спостережної ради та кредитного комітету. Правління підзвітне загальним зборам і спостережній раді кредитної спілки та організовує виконання їх рішень.

 

Заступник голови, в.о. Голови правління   Остаєнкова Наталія Вікторівна

Секретар правління - Осадець Олександра Миколаївна

 

Кредитний комітет кредитної спілки є спеціальним органом, відповідальним за організацію кредитної діяльності спілки.

Кредитний комітет призначається спостережною радою, підзвітний загальним зборам членів кредитної спілки та спостережній раді і несе перед ними відповідальність за ефективність кредитної діяльності спілки.

 

Голова Кредитного комітету – Лисак Тетяна Петрівна

Заступник голови Кредитного комітету - Остаєнкова Наталія Вікторівна

Секретар кредитного комітету - Осадець Олександра Миколаївна

 

Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю кредитної спілки; підзвітна й відповідальна перед загальними зборами членів кредитної спілки; обирається загальними зборами членів кредитної спілки у кількісному складі, що визначається рішенням загальних зборів, але не менше трьох осіб, які працюють на громадських засадах.

 

Голова Ревізійної комісії – Венерська Ганна Іванівна

Заступник голови ревізійної комісії - Стінковий Іван Тодорович

Секретар ревізійної комісії - Когут Тетяна Гаврилівна

 

Внутрішній аудитор

Козаріз Галина Ігорівна